lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 18 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

++hot++ กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 อัตรา (หลายตำแหน่ง)

เจ้าของร้าน

กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 อัตรา (หลายตำแหน่ง)

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พยาบาลวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ (ก)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ (ค)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. นักวิชาการพัสดุ บริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. นักประชาสัมพันธ์ บริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสาตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เทคนิค

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทคนิค

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. เจ้าพนักงานธุรการ เทคนิค

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9. ผู้ช่วยพยาบาล บริการ

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ (เพศหญิง)

จำนวน  :  21 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

11. พนักประจำห้องทดลอง บริการ

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

12. พนักประจำห้องยา บริการ

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

13. พนักงานประกอบอาหาร บริการ 

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  7,590 บาท (ไม่กำหนดวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

14. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) บริการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 อัตรา (หลายตำแหน่ง)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมการแพทย์

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม6,887 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,398 ครั้ง
เปิดร้าน11 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท3 ก.ค. 2561

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านศูนย์รวมหนังสือสอบและแนวข้อสอบ
ร้านศูนย์รวมหนังสือสอบและแนวข้อสอบ
ebooksob.lnwshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมหนังสือสอบและแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมหนังสือสอบและแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมหนังสือสอบ-แนวข้อสอบ, ทุกหน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจ, แจกข้อสอบ, ติดตามผลสอบ, เฉลยข้อสอบ,รายล่ะเอียดการเปิดสอบ
เบอร์โทร : 0927469824
อีเมล : ebooksob999@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก